adminnm@nuocmamhungviet.com.vn
Hotline: 0911 036 876
Open: T2 - T7 ( 8h30- 17h30 )

Ban Điều Hành

 

BAN ĐIỀU HÀNH - HỆ SINH THÁI HƯNG VIỆT GROUP

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Ông Nguyễn Thiện Hoàng Vinh

CEO

 

 Ông Nguyễn Minh Thi

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Ông Nguyễn Hồng Chung

GIÁM ĐỐC KINH DOANH VIỆT HẢI

 

 

Ông Nguyễn Hải Tâm

CFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINH